Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Warszawie

Specjaliści

LOGOPEDA

Beata Rudzka- Wałachowska -

Zajęcia logopedyczna odbywają się w trybie indywidualnym dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w diadach dla pozostałych dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej na podstawie badań przesiewowych.

Poza terapią logopedyczną Logopeda prowadzi raz w tygodniu zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy i komunikacji w najmłodszej grupie wiekowej, oparte na programie autorskim.

PSYCHOLODZY

Karolina Pacholczyk -

Psycholog pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz udziela pomocy dzieciom z nieharmonijnym rozwojem. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym.

Poza zindywidualizowanymi zajęciami terapeutycznymi psycholog prowadzi: Trening Umiejętności Społecznych TUS i zajęcia własne: Bajkoterapia

Dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju kierowane są na obserwacje/ zajęcia z psychologiem na podstawie wniosku rodzica lub wychowawcy.

Agata Kruk-

psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Świętokrzyskiej 18a, opiekująca się przedszkolem.Psycholog zajmuje się: diagnozą psychologiczną, prowadzeniem obserwacji dziecka w przedszkolu, udzielaniem porad rodzicom,prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, prowadzeniem indywidualnych zajęć rozwijających umiejętności edukacyjne.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Psycholodzy stale współpracują z nauczycielami przedszkola oraz specjalistami.

Na początku roku szkolnego w przedszkolu odbywa się zebranie dla rodziców dotyczące dojrzałości szkolnej.

W czerwcu organizowane są dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców. Psycholog przeprowadza również pogadankę dotyczącą przygotowania dziecka do nowego miejsca.

Rodzice mogą także bezpłatnie korzystać z proponowanych przez poradnię warsztatów dotyczących metod wychowawczych oraz rozwoju dziecka.

Aktualne propozycje są umieszczane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Urszula Polak - Popławska –

Na zajęcia z elementami integracji sensorycznej kierowane są dzieci z zaleceniami do terapii SI zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zajęciach uczestniczą również pozostałe dzieci, które zostały zakwalifikowane na podstawie przeprowadzonych w przedszkolu badań przesiewowych i wniosków wychowawcy lub rodzica.

PEDAGODZY SPECJALNI

Anna Banasiewicz- pedagog wspomagający

Anna Bielińska- pedagog wspomagający .

Pedagodzy specjalni pracują z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z grup integracyjnych. Praca z dzieckiem odbywa się podczas zajęć grupowych i indywidualnych.