Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Warszawie

Wesołe Przedszkole

PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ

 

WESOŁE PRZEDSZKOLE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost jakości edukacji poprzez:

 • dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego
 • realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
 • oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r

Uzyskane środki będą wykorzystane w naszej placówce do wyposażenia sali służącej do Terapii Integracji Sensorycznej, aby dzieci potrzebujące takiej terapii mogły ją realizować w przedszkolu.

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU "WESOŁE PRZEDSZKOLE"

Tytuł projektu: „Wesołe przedszkole” 
Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-8314/17 
Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Poddziałanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Okres realizacji: 01.05.2018 - 31.10.2019
Wartość projektu: 982.293,498 zł
Kwota dofinansowania: 785.673,48 zł

Cel główny projektu:

wzrost jakości edukacji 8 śródmiejskich przedszkoli: Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208,  poprzez:

 • dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
 • oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 8 śródmiejskich przedszkoli do pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r.
Grupa docelowa:

226 dzieci (95 dziewczynek, 131 chłopców), w tym 116 dzieci niepełnosprawnych (44 dziewczynki, 72 chłopców) w wieku 3-9 lat oraz 36 nauczycieli  (36 kobiet) z Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208.

Wybrane działania realizowane w projekcie:
   • Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi:
   • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (ACC) oraz wczesne wspomaganie rozwoju (WWR);
   • Diagnoza funkcjonalna  dla dziecka z autyzmem;
   • Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne;
   • Zajęcia psychologiczne i z zakresu pedagogiki specjalnej;
   • Zajęcia z artterapii i dogoterapii dla dzieci autystycznych;
   • Zajęcia z terapii logopedycznej;
   • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
   • Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień;<
   • Cykl 12 szkoleń - Metoda krakowska;
   • Kurs na Instruktora Gimnastyki korekcyjnej;
   • Kurs Psychomotoryka - Kurs podstawowy i zaawansowany;
   • Formy aktywności twórczej dzieci i młodzieży w oparciu o ideę Carla Orffa;
   • Terapia Integracji Sensorycznej;
   • Zajęcia z Hipoterapii i Rehabilitacji;
   • Terapia ręki I i II stopnia - Kurs certyfikacyjny;
   • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem;
   • Szkolenie dla nauczyciela „Bilateralna Integracja” - kurs indywidualny dla nauczyciela.
Zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla przedszkoli realizowane w projekcie m.in.:
     • Zakup bieżni do nauki chodu dzieci;
     • Zakup komputerów i tabletów na zajęcia edukacyjne;
     • Zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i narzędzi na zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dzieci oraz do: komunikacji alternatywnej i wspomagającej; do wczesnego wspomagania rozwoju; do stymulacji polisensorycznej; neurologopedii;
     • Zakup narzędzi do diagnozy autyzmu oraz diagnozy psychologiczno-logodedycznej, testy do oceny rozwoju psychoruchowego, testy logopedyczne;
     • Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia psychologiczne oraz pedagogiczne;
     • Zakup programów i zestawów multimedialnych oraz gier wielkoformatowych;
     • Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych, sali gimnastycznej sali terapii sensorycznej;
     • Zakup pomocy dydaktycznych: na zajęcia dodatkowe z artterapii dla dzieci autystycznych, na zajęcia wspomagające integrację sensoryczną dzieci oraz terapię psychologiczną;
     • Zakup wyposażenia sal lekcyjnych: mata do kodowania, laptop, oprogramowanie specjalistyczne, Tor przeszkód insGraf1, trampolina;
     • Zakup laptopa, oprogramowania oraz programów multimedialnych do pracowni logopedycznej;
     • Zakup wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do sali przyrodniczo-naukowej.

Wartość zakupów zaplanowanych dla przedszkoli w projekcie: 324.277 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.