Integracja

Idea integracji polega na włączaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w system placówek oświatowych z jednoczesnym zapewnieniem właściwej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy w procesie edukacyjnym.

U podstaw koncepcji edukacji integracyjnej legło przekonanie, że tylko wychowując i kształcąc dziecko niepełnosprawne wśród pełnosprawnych rówieśników można osiągnąć jego integrację społeczną. Istotą systemu integracyjnego jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu optymalnych warunków, aby mogło ono w pełni realizować program nauczania poprzez odpowiedni dobór metod, form i środków dydaktycznych.

Świat ludzi pełnosprawnych jest otoczeniem, w którym każde dziecko niepełnosprawne musi się odnaleźć. Właśnie takie warunki stwarza system integracyjny, w którym dzieci niepełnosprawne uczą się, bawią i wzrastają wraz z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Jest to korzystne zarówno dla jednych, jak i drugich. Dzieci niepełnosprawne uczą się przestrzegania norm społecznych, zachowań społecznie akceptowanych oraz dostrzegania podobieństw pomiędzy nimi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Taka forma kształcenia zapobiega również tworzeniu się sztucznych, zamkniętych środowisk. Ponadto możliwość uczęszczania do placówki znajdującej się w rodzinnej miejscowości, często nawet w najbliższej miejsca zamieszkania wiąże się dla dziecka niepełnosprawnego z pozostaniem w domu rodzinnym i byciem otoczonym opieką oraz miłością rodziców tak ważną szczególnie w pierwszych latach ich życia. Korzyści z edukacji w warunkach integracyjnych czerpią także dzieci pełnosprawne, które uczą się akceptować słabości innych ludzi i podobnie jak dzieci niepełnosprawne zauważać wzajemne podobieństwa, a nie tylko różnice. Dzieci mają szansę nauczyć się wzajemnego szacunku, zrozumienia, pomocy i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.

Nasze przedszkole przygotowane jest do objęcia opieką dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną, niepełnosprawnością narządu ruchu oraz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się na terenie placówki po zapoznaniu się z dokumentacją dziecka oraz na podstawie obserwacji dziecka dokonanej przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjęte do placówki objęte są opieką nauczyciela wspomagającego oraz jeśli wystąpi taka potrzeba logopedy, terapeuty SI i psychologa.